Política de protecció de dades

Associació de Dones Empresàries i Directives de Tarragona
1. RESPONSABLE

A. Dades de contacte del Responsable.

El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIES I DIRECTIVES DEL CAMP TARRAGONA amb direcció RAMBLA NOVA, Núm. 36, 43004, TARRAGONA (TARRAGONA) I CIF G55658868. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant la següent adreça de correu electrònic aedt@empresariesdetarragona.org o al telèfon 682 805 661

B. Identitat i dades de contacte del representant.

ADELAIDA SANCHEZ SANCHEZ.

C. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

comptabilitat@empresariesdetarragona.org

2. FINALITAT

A. Descripció ampliada de les finalitats del tractament.

Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.
Publicitat i prospecció comercial.

B. Terminis o criteris de conservació de les dades.

Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides.

Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.

Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzats per a prendre decisions automatitzades.

3. LEGITIMITZACIÓ

A. Legislació aplicable.

La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d’abril de 2016 així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès públic o interès legítim.

Art. 6, apartat 1 lletra a. Que considera el consentiment de l’interessat com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.

No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant la pàgina web.

4. DESTINATARIS

A. Destinataris.

Organitzacions o persones directament relacionades amb l’associació, Administració pública amb competència en la matèria.

B. Destinataris específics.

No existeixen.

C. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

No existeixen.

D. Transferències internacionals.

No existeixen.

5. DRETS

A. Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament.

L’interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l’associació posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a RAMBLA NOVA, Núm. 36, 43004, TARRAGONA (TARRAGONA). L’interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l’associació posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a RAMBLA NOVA, Núm. 36, 43004, TARRAGONA (TARRAGONA).

B. Dret a retirar el Consentiment prestat

L’interessat podrà retirar les dades que l’associació posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a RAMBLA NOVA, Núm. 36, 43004, TARRAGONA (TARRAGONA).

C. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

L’interessat podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. PROCEDÈNCIA

A. Informació detallada de l’origen de les dades.

Facilitades pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten.

Nom i Cognoms.
Adreça.
Telèfon.
Adreça de correu electrònic.